Fuld Norsk budgetkontrol

Det er velkendt at store offentlige investeringsprojekter kun sjældent overholder bevillingerne og tidsplanerne. Men Norge udgør en undtagelse.

I Skandinavien er der i 1990´erne - med Norge i førertrøjen - udviklet nye principper for projektøkonomi og projektledelse, bl.a. baseret på Successiv Princippet. Resultatet har været videnskabeligt baserede procedurer for budgetoverslag, projektvarighed, rentabilitet mv., som har opnået fuld træfsikkerhed. De faktiske slutresultater har nu i årevis konsekvent svaret til de beregnede middelværdier med den beregnede symmetriske spredning. Herudover har principperne haft andre betydningsfulde fordele, bl.a. nye muligheder for optimering.

Med disse nye principper har Norge nu i 13 år opnået fuld kontrol med bevillingsoverskridelser af alle sine store statslige investeringsprojekter. Det er sket med indførelse i år 2000 af den eksterne uafhængige kvalitetssikringsprocedure, KS-ordningen. 

Nedenfor følger et resumé af en officiel Norsk rapport om de hidtidige resultater (Statens prosjektmodell - Concept rapport Nr 35 (PDF)).

Det Norske Finansdepartement tog et meget vigtigt initiativ i år 2000 med etableringen af denne kvalitetssikringsprocedure. Samtidigt etableredes et forskningsprogram, Concept, som har fulgt og stadig følger ordningen. Hovedopgaven har været og er at udvikle ny viden, som kan støtte KS-ordningen og dokumentere effekten.

Ambitionen var fra starten, at 80 % af projekterne skulle overholde deres bevilling (større ambitioner ville betyde overbudgettering). De første 40 projekter – med en samlet investering på 45 – 50 mia. NOK - er nu afsluttet, og netop 32 eller 80 % af dem har holdt budgettet, jf. figur 1. 

omkostning-bevilling-statslige-projekter.gif

Figur 1 Faktisk omkostning sammenlignet med bevillingen for 40 store norske statslige projekter.

Projektenes arbejdsbudget har typisk ligget nær den beregnede middelværdi. Det ses på figur 2, at de faktiske omkostninger ligger pænt omkring denne middelværdi med afvigelser, der er ret symmetriske, sådan som teorien siger.

omkostning-middelvaerdi-statslige-projekter.gif

Figur 2 Faktisk omkostning sammenlignet med den beregnede middelværdi for 40 store norske statslige projekter. Det ses at der er en rimelig god symmetri omkring middelværdien.

Bevillingerne indeholder en reserve udover arbejdsbudgettet, svarende til 80 % sandsynlighed for overholdelse. Af denne reserve er der samlet efterladt mere end 3 mia. NOK. 

Udover hovedresultatet, den ønskede grad af budgetoverholdelse, har denne nyskabelse ført til et stort fokus på projektledelse, projektstyring og omkostningsestimering. Resultatet er en betydelig kvalitetshævning på alle disse områder i norske projekter

Resultaterne afliver også den hidtidige tro på at reserver, som afsættes, med sikkerhed bliver brugt. Der er ligeså mange projekter, der officielt slutter under arbejdsbudgettet, som projekter, der slutter over arbejdsbudgettet.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Ny norsk dokumentation på princippets træfsikkerhed
Norge har siden år 2000 vha. Successiv Princippet opnået fuld kontrol med bevillingsoverskridelser af alle sine store statslige investeringsprojekter.