Den praktiske procedure

  1. Analysen gennemføres af en til formålet omhyggeligt etableret analysegruppe. Efter en introduktion identificerer gruppen med stor grundighed alle mulige forstyrrende faktorer (hvilket er den første betingelse for et realistisk resultat).
  2. Disse faktorer organiseres og grupperes efter en særlig systematik sammen med de budgetterede basisnøgletal, hvorefter der vælges en passende kalkulatorisk reference for hver gruppe faktorer. Desuden vælges en kalkulestruktur (Work Break Down) med hovedposter, delposter osv.
  3. Analysegruppen talsætter hovedposterne samt den mulige effekt af hver enkelt faktor gennem kvalificerede faglige skøn. Man sikrer sig mod "skæve" skøn ol. faldgruber gennem en særlig systematik. Talsætningen sker typisk ved at angive det totale mulige interval i form af et tredobbelt skøn over de ekstreme ydergrænser og den mest sandsynlige værdi.
  4. Talvurderingerne behandles efter den Bayeske statistiks regler, der har vist sig yderst velegnede. Det opnåede foreløbige analyseresultat fremhæver de mest kritiske poster og faktorer.
  5. Gruppen vurderer dette første resultat, der er baseret på hovedposterne og de vigtigste faktorer. En systematisk detaljeringsproces følger, hvor de netop fremhævede mest kritiske dele brydes ned i delposter ol., som led i en yderligere afklaring, hvorefter de talvurderes og indgår i en fornyet beregning.
  6. Denne detaljeringsproces fortsætter med successive specificeringer (deraf princippets navn). Efter en kort tid står man tilbage med et antal usikre enkeltheder, som ikke umiddelbart kan nedbrydes yderligere. Analysen har da nået sit mål: Et resultat med en maksimal pålidelighed, og som samtidig rummer en betydningsfuld information om hvilke dele/faktorer, der er mest kritiske/interessante for totalresultatet.
  7. Til slut identificerer analysegruppen et sæt forslag til handlingsplaner til optimering af situationen, inspireret af analyseresultatet.

Alle resultater indgår i en rapport, som i store træk kan udarbejdes løbende under analyseprocessen. Det talmæssige hovedresultat udtrykkes som et middeltal med tilhørende standardafvigelse eller som en statistisk S-kurve, der viser sandsynligheden for at overholde et givent budgettal.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Den praktiske procedure i Lichtenberg metoden
Analysegruppens sessioner fra ½ til 2 eller 3 dage resulterer i det forventede samlede slutresultat og resterende optimeringsmuligheder i rangordning.