Om implementering

Implementering i en mindre organisation eller en afdeling

Efter at have sikret sig ledelsesmæssige støtte kan konkrete opgaver umiddelbart analyseres ved brug af en erfaren ekstern analysefacilitator.

Det vil derefter være nyttigt, at etablere en lille intern følgegruppe til at følge erfaringerne og undersøge organisationens behov. Er der kun lejlighedsvis behov for sådanne analyser, kan det være relevant at fortsætte med at anvende ekstern bistand på ad hoc basis. Skønner man derimod, at behovet er større og mere løbende, kan implementeringen organiseres som nedenfor beskrevet, dog med relevante forenklinger.

Implementering i en større organisation

Implementering foregår i dag stort set ved at teknikken og den tilhørende erfaring overføres i forbindelse med det praktiske analysearbejde med et minimum af kurser ol.

Det vigtigste element, bortset fra helhjertet støtte fra den administrative, finansielle og tekniske ledelse, er etablering af en intern arbejdsgruppe eller projektgruppe, der som en særlig stabsfunktion får ansvaret for og kompetencen til at gennemføre en effektiv implementering (alternativt en første fase af denne, med mulighed for at ledelsen på et passende tidspunkt kan tage endelig stilling til en fortsættelse).

Arbejdsgruppen tager initiativ til at finde og løse et antal konkrete analyseopgaver, primært opgaver, der er aktuelle og påtrængende i forvejen. Desuden undersøges hvilke typer af opgaver, som med fordel vil kunne bearbejdes med denne analyseteknik.

Under ledelse af arbejdsgruppen opbygges der gradvist en vejledningsmappe med metodebeskrivelse og eksempler, samt for rutiner, der samkøres med organisationens øvrige rutiner. I takt med dette gives der via ledelsen en mere almen orientering til potentielle analysedeltagere. I implementeringsperioden står arbejdsgruppen også for løbende vejledning og diskussion med andre interesserede.

I implementeringsperioden knyttes der en ekstern konsulent til arbejdet med følgende arbejdsopgaver: (1) at bistå arbejdsgruppen med de første opgaveformuleringer og tilrettelæggelsen af de konkrete analyser, (2) at fungere som analysefacilitator sammen med repræsentanter for arbejdsgruppen under de første analyser, (3) at bistå med opbygningen af vejledningsmappen, samt (4) give detaljeret metodeteknik og generelle metodeerfaringer videre til arbejdsgruppens medlemmer.

Implementeringsperiodens varighed afhænger meget af, hvor intensivt og hvorledes arbejdsgruppen og ledelsen griber sagen an. Et afgørende forhold er, hvornår arbejdsgruppens medlemmer selv er i stand til at fungere som facilitatorer. Dette synes at kræve deltagelse som assisterende facilitator i 4 til 6 analyser, afhængigt af opgavernes karakter.

Det permanente element i organisationen

Implementeringsperioden kan godt vare et års tid eller mere afhængig af organisationens størrelse og den "organisatoriske arbejdsro". I slutningen af denne periode etableres der en særlig stabsfunktion til at overtage arbejdsgruppens funktioner, herunder være til rådighed som analysefacilitator og som "ekspert" i tilfælde af metodediskussioner. Endvidere at vedligeholde og ajourføre vejledningsmappen, samt at følge udviklingen på området. Der hviler et særligt ansvar på denne stabsfunktion for at sikre analysernes kvalitet, og i forbindelse hermed at anvende ekstern bistand, når forholdene gør det relevant. Denne stabsfunktion kan for eksempel kobles sammen med funktionen som kompetencecenter for projektledelse.